Obchodné podmienky pre e-shop:

BUBBLE WAFFLE BRATISLAVA, THE STREET LIFE FOOD TRUCK

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online shope na

https://www.bubblewaffle.online

Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť vyplnením hot line formulára na https://www.bubblewaffle.online elektronicky, alebo osobne ju stornovať priamo na príslušnej prevádzke.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (zverejnených na https://www.bubblewaffle.online), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou.

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou Bubble Waffle – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na https://www.bubblewaffle.online.
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, sa doprava neplatí https://www.bubblewaffle.online.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky denne v čase od 14:00 do 18:00 na tel. č. +421919190192
 • vyplnením hotline formuláru na https://www.bubblewaffle.online/
 • prostredníctvom kuriéra Bubble Waffle
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Bubble Waffle
 • spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti

4. Zásady spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, cookies. 

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 • Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 • Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou.

Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade registrácie na eshope má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.